Rade više složenih poslova

13 avgust, 2013

AKTUELNO SA POVRŠINSKOG KOPA POLJE „D”

Povratak rudarske mehanizacije u zonu Vreoca započeo je pre nekoliko meseci ali se i dalje intenzivno radi na stvaranju uslova za brže otkrivanje ugljenih blokova koji se nalaze u ovoj zoni kopa, kako bi se što pre stvorili uslovi za otkop i isporuku dovoljnih količina kvalitetnog lignita. O trenutnom stanju na ovom kopu, ali i o narednim koracima, govorio nam je nedavno Dejan Milijanović, direktor Polja „D”:

– Drugi BTO sistem otkopava prvu etažu otkrivke na Volujku i tu, za sada, nema poteškoća. Na drugoj etaži, već nekoliko meseci radi Prvi „a” BTO sistem koji će, na toj lokaciji, ostati i ubuduće ali će raditi sa dva etažna transportera. Četvrti BTO sistem je, do prvih dana maja, nakon završetka ovog posla na južnoj kosini polja preseljen u zonu Vreoca i već dva meseca radi na trećoj etaži otkrivke.

U toku su intenzivni radovi na kompletiranju novog – Trećeg BTO sistema, koji će u proizvodni proces otkopa otkrivke biti uključen u zoni Vreoca, na četvrtoj etaži.

Kako bi se ovaj sistem kompletirao sa površinskog kopa Ćirikovac biće dopremljeno više od 250 tona opreme (dve pogonske i jedna okretna stanica; oko dva kilometra šina, gumene trake, pontoni i drugi pripadajući delovi i materijali). Sve poslove demontaže i montaže delova koji se transportuju iz Kostolca u Lazarevac rade stručne ekipe Polja „D”, dok je za transport delova zadužena „Pomoćna mehanizacija”.

Ovaj posao se obavlja na osnovu odluke rukovod stava EPS­a i „Kolubare” kako bi se omogućilo formiranje još jednog (novog Trećeg BTO sistema) na ovom kopu i na taj način ubrzao otkop jalovine u Vreocima.

Na Južnoj kosini, izvan centralne zone kopa, ostao je Peti BTO sistem koji će nastaviti sa otvaranjem novih ugljenih blokova na ovoj lokaciji.

Radi redovne godišnje investicione opravke, u planiranom terminu, bila je zaustavljena BTS ugljena linija. Zastoj u proizvodnji iskorišćen je i za kompletnu rekonstrukciju dela sistema koji organizaciono pripada Polju „D”.

Cilj ovog zahvata bio je da se ugalj, kada se za to steknu uslovi, ponovo otkopava u centralnoj zoni Polja „D” gde je, do sada, otkriveno oko četiri miliona tona lignita, a užurbano se radi na tome da se, do početka zime, za otkopavanje pripreme još dva miliona tona lignita.

Na BTU ugljenom sistemu, nedavno je, uspešno završena ovogodišnja investiciona opravka koja je, zbog modernizacije elektronike na „glodaru 7”, trajala nešto duže i okončana je za 35 dana. Sistem je nakon toga, i neophodnih provera, uključen u proizvodni proces.

Jedan od najtežih poslova bio je naglašava Milijanović transport Četvrtog BTO sistema sa južne kosine na Volujak. Najpre su pripremljene trase transporta a onda je rotorni bager do nove lokacije prešao put od 6,5 kilometara, dok je nova lokacija (na koju je prešao bandvagen) od stare udaljena više od pet kilometara. Osim bagera i bandvagena na nove pozicije izmešten je i najveći deo tračnih transportera i pogonskih stanica.

Sve projekte novog rasporeda i transporta mehanizacije, osmislili i realizovali su zaposleni na Polju „D”, uz pomoć „Pomoćne mehanizacije”. Ovaj posao je realizovan bez neophodnog broja izvršilaca, zbog čega je direktor Milijanović posebno zahvalan zaposlenima koji su obavili ove poslove kvalitetno i prema planu.

– Važno je naglasiti da je i pored brojnih zastoja i „velike seobe” mehanizacije, u prvih šest meseci ove godine, ostvarena zavidna proizvodnja, znatno bolja od planirane. Prizvedeno je 4,2 miliona tona lignita (za 25 odsto iznad plana) i oko 12,5 miliona kubika otkrivke, što je za 15 odsto više od planiranih količina.

M. Tadić

Završen remont „glodara 7”

Remont „glodara 7” na Polju „D” Rudarskog basena  „Kolubara”  završen  je,  kao  što  je  i  planirano, 10. jula, a rotorni bager poznat pod imenom  „Plava  ptica”,  nakon  tri  dana  funkcionalnih  proba,  ponovo  je  uključen  u  redovnu  proizvodnju.  Završetak  remonta  jedne  od  najmoćnijih  kopovskih  mašina  tokom  protekle  nedelje  označio  je i  kraj  svih  investicionih  opravki  na  ugljenim  sistemima „Kolubare” koji su predviđeni za ovu  godinu.

Kako  je  istakao Branko  Bojičić,  zamenik  izvršnog direktora Profitnog centra Elektromašinski remont na terenu, koji je, ispred „Metala”,  bio  odgovoran  za  remont  „Plave  ptice”,  svi rokovi za realizaciju ovog obimnog posla u potpunosti su ispoštovani.

– Ove godine na „glodar 7” posta vljen je sistem frekventne regulacije radnog točka, što je omogućilo  promenu  brzine  rada  i  bolje  prilagođavanje  materijalu  koji  se  kopa  i  bitno  doprinelo modernizaciji  rada  mašine  –  rekao   je  Bojičić.  Uvođenje  ove  inovacije,  uz  redovne   servise  ostalih  bagera  i  kompletne  prateće  opreme,  koji  su tokom  proteklih  meseci  izvršeni,   obezbediće pouzdan  rad  sistema  i  neometanu  pro izvodnju uglja u narednom periodu.

A. P.

Naslovi

Kursna Lista NBS

Vreme

 

Svetsko a naše

Djavolja Varos