Tokom prethodnih sedam dana  projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje bez bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Izvršen je monitoring lokacije sa predstavnicima firme „Ekoribarstvo” iz Valjeva i obezbeđena je kompletna infrastrukturna logistika za zbrinjavanje ribljeg fonda, koje počinje ovih dana.

Nastavljena je otprema dela crpnih agregata sa cevnim vodovima. Redovno se ažuriraju i stalno kontrolišu aktivnosti ispumpavanja.

Vrši se redovan eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno i skladištenje oslobođene drvne mase u magacine.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

U dvadesetšestoj  nedelji  nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.