U toku dvadesetpete nedelje projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje bez bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Održan je sastanak sa predstavnicima „Ekoribarstva” iz Valjeva, a u saradnji sa nadležnim ministarstvom i konfigurisan plan za evakuaciju ribljeg fonda sa kopa „Zapadno polje” u predstojećem periodu. Nastavljena je otprema dela crpnih agregata sa cevnim vodovima. Redovno se vrši ažuriranje i stalna kontrola aktivnosti ispumpavanja.

Najavljena je poseta eksperata Svetske banke zbog kontrole projekta koji je u završnoj fazi realizacije.

Tokom dvadesetpete  nedelje  nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.