Tokom dvadesetčetvrte nedelje projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje bez bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine. Rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja. Izvođači radova su nastavili otpremu dela crpnih agregata sa cevnim vodovodima sa lokacije ispumpavanja.

U prethodnoj  nedelji nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.