U dvadesettrećoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Predstavnici Zavoda za javno zdravlje Beograd i Instituta Jaroslav Černi održali su  prezentaciju uzorkovanih sedimenata u RB Kolubara, gde je istaknuto da su rezultati zadovoljavajući i svi parametri u granicama dozvoljenih. Navedena ispitivanja su upućena predstavnicima Svetske banke.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Redovno se vrši monitoring sprovovođenja postupka skladištenja svih vrsta otpada sa ovlašćenim i licenciranim operatorima. Nastavljene su aktivnosti na poslovima zbrinjavanja svih vrsta otpada kao i otprema otpada sa lokacije od strane ovlašćenih opratera. Nije primećeno nijedno odstupanje u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima na lokaciji ispumpavanja.

Tokom dvadesettreće  nedelje nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.