Tokom dvadesetdruge nedelje projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

U protekloj nedelji zabeleženo je otežano ispumpavanje zbog loših vremenskih uslova i obilnih padavina. Velike količine kiše su podigle nivo vode u eksploatacionom polju „Tamnava-Istoka”, pa je kapacitet ispumpavanja na „Zapadnom polju” morao biti usporen u tom periodu.

Završena je analiza uzoraka sedimenata sa poplavljenog kopa. Uzorke su pregledali stručnjaci Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i nisu zabeležena prekoračenja graničnih vrednosti.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

U dvadesetdrugoj nedelji nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.