U dvadesetprvoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.
Vrši se redovan eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nastavljeno je i aktivno skladištenje oslobođene drvne mase u magacine koji su predviđeni za ove namene. U toku su aktivnosti na poslovima zbrinjavanja svih vrsta sa licenciranim i ovlašćenim operaterima.
Vrši se stalan monitoring sprovođenja skladištenja svih vrsta otpada sa lokacije ispumpavanja. Nije bilo nikakvih odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima.
Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.
Redovno se vrši ažuriranje i intenzivna  kontrola aktivnosti ispumpavanja i svih dokumenata i zapisa u okviru monitoringa. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje Beograd vrše redovne kontole vode za piće.