U dvadesetoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd su izvršili uzorkovanje sedimenata sa poplavljenog kopa. Stručnjaci Svetske banke su dali saglasnost na plan i obim analize uzorkovanih sedimenata. Izvršena je poseta predstavnika Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda sa delegacijom medjunarodnog nivoa.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući. Nije bilo nikakvih odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima na lokaciji ispumpavanja.

Tokom dvadesete  nedelje projekta nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu.