Tokom osamnaeste nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava - Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.

Uskoro se očekuje nastavak izlovljavanja riblje mlađi, koje će kao i do sada pratiti redovna kontrola i monitoring procesa, koji su pod ingerencijom nadležnog ministarstva.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava - Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.

Nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava - Zapadno polje”.