U protekloj nedelje ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Održan je sastanak Stručno-operativnog tima, Instituta „Jaroslav Černi” i Zavoda za javno zdravlje Beograd gde su doneti zaključci i uspostavljen algoritam analize mulja. Predstavnici ove dve institucije sa domaćinima iz „Kolubare” su izvršili obilazak lokacije na tamnavskom kopu radi pozicioniranja tačaka za uzimanje uzoraka mulja i njihovu dalju analizu.

Biljni svet se još uvek nalazi u stanju mirovanja, dok je raznolikost vrsta i brojnost predstavnika životinjskog sveta znatno redukovana.

Redovno se vrši eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nalazi se u zoni kopa „Tamnava-Zapad”, a nastavljeno je i sa aktivnim skladištenjem oslobođene drvne mase u magacine predviđene za ove namene.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Agencija za zaštitu životne sredine vrši redovno uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode, a rezultati govore da je kvalitet vode koja se ispumpava zadovoljavajući.

U devetnaestoj nedelji nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.