Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, tokom dvanaeste nedelje nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”. Redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja.
Preduzeće „Energoprojekt Južna Bačka” izvršilo je prebacivanje opreme zbog novonastale situacije i ukazane potrebe da se deo pumpi, zbog smanjenja nivoa vodenog ogledala, prebaci u središte kopa „Tamnava-Zapadno polje”. Tokom izvođenja ovih radova nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi narušile kvalitet parametara životne sredine, kao ni kavlitet ispumpane vode.
Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja. Nastavljena je kontrola izdvojenih revira (jezeraca) sa vodom u kontekstu procene nastavka izlovljavanja riblje mlađi.