U sklopu priprema za aktivnosti ispumpavanja vode iz većih dubina eksploatacione zone površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” , preduzeće „Energotehnika Južna Bačka” je u rad uključilo dve pumpe koje rade na električni pogon.

Intenziviran je eko nadzor flore i faune u zoni realizovanja projekta, kao i eko nadzor nad potopljenim šumskim gazdinstvom, sa ciljem njegovog oslobađanja i uslovnog skladištenja. Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari i rezultati analiza su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Tokom protekle nedelje, nastavljeno je izlovljavanje riblje mlađi u vodenim revirima, koji su zaostali nakon značajnog povlačenja vode. Sva evakuisana riblja mlađ je vraćena u reku Kolubaru.

Deseta nedelja realizacije projekta prošla je bez poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”. Redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja.