Delegacija Svetske banke je posetila tamnavski kop, govorilo se o toku realizacije projekta ispumpavanje vode, kao i odnosu RB „Kolubara” prema zainteresovanim stranama i detaljnoj analizi socijalnih pitanja, nije bilo nijedne primedbe.

U prethodnoj nedelji, lokaciju gde se vrši ispumpavanje vode iz eksploatacione zone kopa „Tamnava-Zapadno polje”, obišli su Aleksandar Vučić, premijer Vlade Republike Srbije, Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike i predstavnici menadžmenta JP EPS i RB „Kolubara”.

Tokom protekle nedelje, nastavljeno je izlovljavanje riblje mlađi u vodenim revirima, koji su zaostali nakon značajnog povlačenja vode. Sva evakuisana riblja mlađ je vraćena u reku Kolubaru. Intenziviran je eko nadzor flore i faune u zoni realizovanja projekta, kao i eko nadzor nad potopljenim šumskim gazdinstvom, sa ciljem njegovog oslobađanja i uslovnog skladištenja. Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari i rezultati analiza su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Kako se navodi u izveštaju Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja. Ni u devetoj nedelji realizacvije projekta, nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.