Kako se navodi u izveštaju Sektora za zaštitu životne sredine RB „Kolubara”, proces ispumpavanja vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje” se sprovodi u skladu sa ranije usaglašenim Planom akcija za ublažavanje i monitoring uticaja na životnu sredinu.

Svakodnevno se vrši konstantan monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari, izvršeno je zbrinjavanje generisanog komunalnog otpada, u saradnji sa JP KP Lazarevac. Na svim lokacijama na kojima se vrši ispumpavanje u organizaciji PK „Tamnava-Zapadno polje” obezbeđena su metalna burad kao ambalaža za skladištenje piljevine i za sav ostali generisani otpad.

Konstano se vrši nadzor i monitoring ispumpavanja i nisu uočena nikakva odstupanja u oblasti tretmana sa gorivom i mazivom. Vrši se pojačan inspekcijski nadzor i kontrola kvaliteta  pijaćih voda u svim naseljima u slivu Kolubare. Izvršen je inspekcijski nadzor od strane gradskog sekretarijata za vode po pitanju sistema za monitoring podzemnih voda i nije bilo nikakvih pimedbi.

U prethodnoj nedelji su lokacije ispumpavnja posetili predstavnici nevladinih organizacija i Svetske banke i nije bilo nikakvih primedbi na ekološke aspekte realizacije projekta ispumpavanja. Tokom pete nedelje realizacije projekta nije bilo nikakvih žalbi i prijava zainteresovanih strana.