Na teren su izašli predstavnici firme „Ekoribarstvo” i obišli lokaciju vodosabirnika gde je u toku premeštanje ribe iz dela kopa u tok reke Kolubare. Realizovana je prva faza aktivnosti na zbrinjavanju ribljeg fonda na preostalim površinama kopa „Veliki Crljeni”.

Tokom dvodnevnih aktivnosti, u prisustvu republičkog inspektora za održivo upravljanje ribljim fondom i zaposlenih iz firme „Ekoribarstvo”, izvršeno je izlovljavanje preko 100 kilograma ribe: šaran, klen, skobalj, babuška i druge...

Svakodnevno se u laboratoriji „Prerade” vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Od strane Agencije za zaštitu životne sredine izvršeno je redovno uzorkovanje vode za analizu i kontrolu kvaliteta vode.

Redovno se vrši zbrinjavanje generisanog komunalnog otpada. Sa predstavnicima Ministarstva odbrane Republike Srbije radi se na nastavku procesa dezinfekcije.

Tokom ispumpavanja nisu uočena nikakva odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima. U trećoj nedelji projekta ispumpavanja nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovanih strana po bilo kom osnovu realizacije projekta.