Kako se navodi u izveštaju Sektora za zaštitu životne sredine RB „Kolubara”, proces ispumpavanja vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje” se sprovodi u skladu sa ranije usaglašenim Planom akcija za ublažavanje i monitoring uticaja na životnu sredinu.

U prethodnoj nedelji je izvršeno prvo zbrinjavanje generisanog komunalnog otpada, u saradnji sa JP KP Lazarevac. Konstano se vrši nadzor i monitoring ispumpavanja i nisu uočena nikakva odstupanja u oblasti tretmana sa gorivom i mazivom. Shodno dogovoru, počeo je nadzor flore i faune na lokaciji gde se vrši ispumpavanje. Inspekcijski nadzor vršile su službe gradskog sekretarijata za vode, kao i službe republičke eko komisije.

Uz sve aktivnosti na terenu, kontaktirane su službe nadležnim ministarstvima. Sa predstavnicima Ministarstvua zdravlja koordinira se oko pojačanog nadzora i kontrole kvaliteta pijaće vode u svim naseljima u slivu reke Kolubare, a sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine oko zbrinjavanja ribljeg fonda.

Tokom druge nedelje realizacije projekta nije bilo nikakvih žalbi i prijava zainteresovanih strana.