U skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije RB „Kolubara“ je krajem marta  donela Plan integriteta, koji predstavlja osnov za preventivno antikoruptivno delovanje i uspostavljanje mehanizama koji će sprečiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije. Identifikacijom potencijalnih rizika za oblasti upravljanja institucijom, dokumentacijom, kadrovima, javnim nabavkama, finansijama i bezbednošću sedmočlana Radna grupa za izradu Plana integriteta RB „Kolubara“ donela je preko 80 mera koje će biti sprovedene u narednom periodu. Ove mere podrazumevaju poboljšanje postojećeg normativnog okvira, procesa u praksi i kvaliteta rada kadrova, čime bi se potencijalni koruptivni rizici sveli na najmanju moguću meru.

Objašnjavajući značaj donošenja Plana integriteta Branko Milojević, koordinator za unutrašnju kontrolu i poslove nadzora u RB „Kolubara“ je istakao:

- Donošenjem ovog dokumenta RB „Kolubara“ uspostavila je dobru polaznu osnovu za stvaranje antikoruptivnih mehanizama i uvođenje prakse i standarda koji će omogućiti efikasniji i kvalitetniji rad našeg privrednog društva. Ujedno to na duži rok znači i stvaranje nultog stepena tolerancije na korupciju gde neće biti zaštićenih. U narednom periodu radiće se na implementaciji donetih mera, ali i na daljoj proceni  postojećih rizika uz uključivanje što većeg broja zaposlenih.

Odlukom o usvajanju Plana integriteta RB „Kolubara“ imenovano je i lice odgovorno za praćenje sprovođenja njegove realizacije. Osim obrađenih šest ključnih oblasti, u narednim mesecima predviđen je rad na proceni rizika za oblasti koje se takođe smatraju značajnim za uspešno poslovanje RB „Kolubara“.