Na površinskim kopovima  Rudarskog basena „Kolubara” za prvih pet dana februara proizvedeno je 327.500 tona uglja što je 73 odsto od planom predviđenih količina. Kako je zbog  ledenih dana odvoz uglja prema termoelektranama manji za oko 25 odsto, postojeća proizvodnja lignita ispunjava trenutne zahteve termoelektrana.  U odvozu uglja ima mnogo problema jer se usled niskih temperatura vozovi otežano kreću i zaustavljaju, vagoni se lede, a odmrzavanje vozova se radi u toku celog dana.
Za TENT ovih dana odlazi oko 60.000 tona lignita ili 40 vozova dnevno, što je za 18.000 tona manje od planiranih 78.000 tona ili 52 voza. TEK-u se isporučuje osam od planiranih 18 vozova dnevno što je oko 45 odsto od  planiranih količina uglja, dok se za TE „Morava” zadnje nedelje ne vrši odvoz lignita.
Danas na deponijama TENT-a ima oko 500.000 tona uglja što je oko 65 odsto od bilansnih količina. Deponije  TEK-a  su popunjene  50 odsto u odnosu na plan.
Jalovinski sistemi na kopovima imaju više problema u radu od ugljenih.  Lede se trake i bunkeri, kao i ulja u trafoima i reduktorima, a takođe su česta zagušenja u presipnim stanicama. Za proteklih pet dana februara u RB „Kolubara” je otkopano  i odloženo 569.000 kubika otkrivke ili 64 odsto planiranih količina.