Na sastanku Odbora za praćenje preseljenja naseljenog mesta Vreoci, čiji su članovi predstavnici Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Gradske opštine Lazarevac, Rudarskog basena „Kolubara“, kao i Mesne zajednice Vreoci, održanom  17.11. 2010. godine, doneti su, između ostalog, i sledeći zaključci, zasnovani, na do sada ostvarenim rezultatima u realizaciji projekta, a imajući u vidu zahteve jednog broja građana i Saveta MZ Vreoci:

1. Izmenama Zakona o eksproprijaciji stvoreni su uslovi da se za organizovano preseljenje urede lokacije „Petka“ i „Očaga“ sa oko 150 – 200 građevinskih parcela, površine do 20 ari, kao i da se na te lokacije obezbedi preseljenje objekata opšteg značaja i kulturnog nasleđa iz Vreoca, čime bi se obezbedio identitet naselja Vreoci i po izvršenom preseljenju. Za preseljenje na ovu lokaciju mogli bi se kandidovati vlasnici nepokretnosti čiji se stambeni objekti nalaze na katastarskim parcelama koje u skladu sa potrebama RB „Kolubara“ mogu biti privedene svrsi eksproprijacije po isteku dve ili više godina od 2016. godine, kada je realno moguće početi izgradnju objekata na lokaciji „Petka“.

2. RB „Kolubara“ će, počev od 1.1. 2011. godine, pa do završetka preseljenja, obezbediti finansijsku podršku Mesnoj zajednici, javnim službama i udruženjima građana.

3. RB „Kolubara“ će, u skladu sa svojim planovima, obezbediti zaposlenje nezaposlenih lica iz Vreoca pod uslovima iz zakona i svojih akata.

RB „Kolubara“ je upoznala Savet Mesne zajednice Vreoci da je saglasna sa ovim zaključcima, a putem pisma, koje je Savetu uputio direktor RB „Kolubara“ 26.11.2010. godine.
Na istom sastanku Odbora za praćenje preseljenja naseljenog mesta Vreoci, konstatovano je da su ispunjeni potrebni uslovi da se može započeti sa ekshumacijama na lokalnom groblju, koje je odlukom Gradske opštine Lazarevac 2009. godine, stavljeno van upotrebe.

Isti zaključak je donesen i na zajedničkom sastanku predstavnika Gradske opštine Lazarevac, Rudarskog basena „Kolubara“ i lokalnog komunalnog preduzeća „Lazarevac“.
Pripremni radovi na preseljenju mesnog groblja u Vreocima počinju 1. decembra, dok se prve ekshumacije očekuju do kraja sledeće nedelje.
Ekshumacije će se obavljati uz prethodno pribavljenu saglasnost staralaca grobnih mesta koji su se prethodno izjasnili o novoj lokaciji,  a na osnovu pravosnažnih rešenja, koje je doneo nadležni opštinski organ, kao i rešenja koje donosi republički sanitarni inspektor.

Svi postupci prilikom prenošenja tela preminulih biće obavljeni uz puno uvažavanje svih verskih, socijalnih i kulturoloških običaja, uz najveće poštovanje prema telima preminulih.
U procesu preseljenja naseljenog mesta Vreoci tokom ove godine „Kolubara” je ispunila svoju obavezu iz Programskih osnova za preseljenje ovog naseljenog mesta, kojom je predviđeno da se svakom domaćinstvu da prilika da uđe u proces preseljenja. Tokom tog procesa „Kolubara” je sklopila sporazume o isplati avansa sa preko 40% domaćinstava. Podnošenjem predloga za eksproprijaciju uključeno je još oko 30% domaćinstava. Komunikacija sa oko 10% domaćinstava je u toku, a oko 20% domaćinstava za sada nije prihvatilo da uđe u proces preseljenja. Kontaktirana su sva domaćinstva.  Za ove namene „Kolubara” je tokom 2010. godine utrošila više od 25 miliona evra.

Inače, preseljenje groblja u Vreocima predstavlja najznačajniji praktičan korak u realizaciji preseljenja Vreoca, čiji detalji su definisani Programskim osnovama za preseljenje ovog mesta, koje su usvojene 2007. godine, a na koje je saglasnost dala i Vlada Republike Srbije.
Realizacijom projekta preseljenja Vreoca otvara se mogućnost početka velikog investicionog ciklusa u RB „Kolubara“, kojim će se obezbediti sigurno snabdevanje termoelektrana ugljem u budućnosti, finansijska konsolidacija RB, dugoročno siguran posao za više hiljada radnika zaposlenih na Polju „D“, „Kolubara-Preradi“, „Kolubara-Metalu“, kao i mogućnost otvaranja novih radnih mesta.


Menadžment PD RB „Kolubara“