Skupština Rudarskog basena „Kolubara” usvojila je izveštaj o poslovanju „Kolubare” za 2009. godinu, na 23. sednici Skupštine, održanoj 13. aprila u Lazarevcu.
– Poslovanje rudarskog basena karakteriše dalja operacionalizacija osnovnih razvojnih projekata i ciljeva preduzeća i poslovnih aktivnosti utvrđenih elektro-energetskim bilansom Republike Srbije, bilansom proizvodnje uglja, a u uslovima delovanja svetske ekonomske krize u prošloj godini. Međutim,  „Kolubara”, kao i uvek, može da se pohvali rezultatima, iako je proizvodnja uglja u prošloj godini ostvarena sa 98 posto i nismo ispunili plan, a proizvodnja otkrivke veća oko jedan posto od bilansa, možemo reći da je reč o odličnom poslovnom rezultatu – rekao je Slobodan Mitrović, ovlašćeni predstavnik EPS-a, kao osnivača, u Skupštini „Kolubare”.
Na sednici je doneta odluka o otuđenju otpadnog materijala putem licitacije i informacija o postupanju sa opasnim otpadnim materijalom u RB „Kolubara”. Razmotren je i odobren predlog povećanja cena kvarcnog peska i ostalih nemetalskih sirovina, celuloznog i ogrevnog drveta.
Usvojene su odluka o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara u ograncima „Projekt” i „Površinski kopovi Baroševac” i odluka o otpisu duga po kreditu za ugalj iz 2008. godine za osam umrlih radnika „Kolubare”. Doneta je odluka o donaciji Nezavisnom sindikatu „Kolubara” Lazarevac na ime sredstava za rad sindikata.
Na sednici je usvojena odluka o prodaji uglja na kredit privrednim društvima izdvojenim iz RB „Kolubara”, udruženjima penzionera i ustanovama sa teritorije GO Lazarevac.
Prema rečima Slobodana Mitrovića, veliki i obiman broj zahteva za donacije je primljen, ali u ovom trenutku, s obzirom na plan poslovanja za 2010. godinu, dodele donacija su odložene.