U Odlukama o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Rudarskom basenu „Kolubara”, donetim 2. i 4. marta ove godine, unete su izmene, zbog novog načina organizovanja poslova, koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i poslove menadžmenta.
Novim odlukama ovi poslovi su koncentrisani u Direkciji rudarskog basena, u okviru Centra za stručne poslove i logistiku i obavljaće se u tri nova sektora: za bezbednost i zdravlje na radu, za zaštitu životne sredine i za integrisani sistem menadžmenta. Do sada su ovi poslovi paralelno obavljani u ograncima i Direkciji „Kolubare”.