U Direkciji RB „Kolubara” obavljaju se poslovi od interesa za celo privredno društvo. Čine je sledeće organizacione celine: Organizatori privrednog društva, Kabinet direktora, Centar za unutrašnju kontrolu i Centar za stručne poslove i logistiku.

1. Organizatori  društva obavljaju poslove zastupanja, rukovođenja, organizovanja i koordiniranja svih poslovnih procesa u privrednom društvu.

2. U Kabinetu direktora obavljaju se poslovi organizacije protokola i sastanaka, poslovna prepiska, prevodilački poslovi i drugi administrativno-tehnički i opšti poslovi

3. Centar za unutrašnju kontrolu vrši kontrolu zakonitosti rada i poslovanja radi zaštite imovine „Kolubare”, kontrolu dosledne primene usvojenih računovodstvenih politika, kontrolu primene internih računovodstvenih akata, zatim kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje, saglasnost akata privrednog društva sa opštima aktima EPS-a i zakonitost akata koje donose organi privrednog društva. Centar, takođe, vrši kontrolu zakonitosti i usklađenosti sa utvrđenom poslovnom politikom, kontrolu ugovora i drugih akata kojima se u pravnom prometu stvaraju obaveze za privredno društvo, kao i učešće u izradi akata i planova od značaja za ostvarivanje kontrole u PD.

4. U Centru za stručne poslove i logistiku obavljaju se poslovi vezani za nesmetan rad i uspešno poslovanje „Kolubare” tj. poslovi koordinacije planiranja remonata i održavanja tehničkih sistema, poslovi zaštite i bezbednosti zdravlja na radu, poslovi zaštite i unapređenja životne sredine, poslovi uvođenja i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom, menadžerski poslovi, proizvodno-tehnički poslovi, zatim poslovi investicija, razvoja i unapređenja proizvodnje, komercijalni poslovi, ekonomski-pravni, finansijsko-knjigovodstveni, te poslovi vezani za informacione tehnologije i automatsku obradu podataka, kao i pravni, kadrovski i opšti poslovi i poslovi vezani za rekreativno-sportske aktivnosti.

Organizacione celine Centra za stručne poslove i logistiku su:

- Koordinatori
- Projekt-menadžeri
- Sektor za proizvodno-tehničke poslove
- Sektor za istraživačko-razvojne poslove
- Komercijalni sektor
- Sektor za ekonomsko-planske poslove
- Sektor za finansijsko-knjigovodstvene poslove
- Sektor za automatsku obradu podataka
- Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove
- Sektor za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara
- Sektor za integrisani sistem menadžmenta
- Sektor za zaštitu i unapređenje životne sredine
- Sektor za rekreativno sportske aktivnosti