Raspoložive eksploatacione rezerve lignita u Kolubarskom basenu se procenjuju na oko dve milijarde tona. Projektovanim intenzitetom, završetak eksploatacije uglja se očekuje između 2050. i 2060 godine.

Za otvaranje novih kopova do 2017. godine predviđena su ulaganja na godišnjem nivou od 120 do 200 miliona evra. Do 2017. godine potrebno je investirati oko 750 miliona evra. U toku je realizacija projekata otvaranja novih kopova, koji predstavljaju zamenske kapacitete za postojeće: „Polje „C”, Polje „E”, Polje „G” (prva faza „Južnog polja”). U toku su i pripreme za otvaranje novog kopa „Radljevo”, koji je predviđen za sigurno snabdevanje ugljem budućih termokapaciteta.

Budući kopovi

Pored trenutno aktivnih površinskih kopova, koji obezbezbeđuju ugalj za termoelektrane, u planu razvoja je otvaranje novih. Sa više od tri milijarde tona lignita geoloških rezervi, proizvodnja u „Kolubari” trajaće još pedesetak godina. U toku je ralizacija investicionog programa otvaranja novih otkopa: Polja „C”, Polja „E”, Polja „G” i kopa „Radljevo”. Za snabdevanje novog termokapaciteta TE „Kolubara B” u Kaleniću, planirane su rezerve uglja sa kopa „Radljevo”, čije otvaranje je planirano za 2014. godinu. Očekuje se da iz ovog ležišta bude iskopano oko 450 miliona tona lignita.

Zamenski resurs i prirodni nastavak Polja „D” je površinski kop Polje „E”, čije procenjene rezerve iznose oko 350 miliona tona uglja, a u prvoj fazi razvoja trebalo bi da bude otkopano oko sto miliona tona. Ležište ovog polja se prostire na površini od oko deset kvadratnih kilometara, a preseca ga reka Peštan, kao i nekoliko lokalnih puteva. Procene govore da se na ovom prostoru, u dva ugljena sloja, nalazi lignit odličnog kvaliteta (preko 8.400 KJ/kg).

Sistem kvaliteta

PD RB „Kolubara” obezbeđuje visok kvalitet svojih prozvoda i usluga zahvaljujući sistemu menadžmenta kvalitetom koji je primenjen prema zahtevima standarda ISO 9001, kao i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001.

Ovi standardi su sertifikovani od strane „Bureau Veritas” međunarodno priznatim sertifikatom za proizvodnju, preradu i transport uglja u avgustu 2009. godine. U septembru 2010. god. PD RB „Kolubara” sertifikovana je i prema zahtevima standarda OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Advisor Services) – sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Primena međunarodnih standarda omogućiće bolji učinak preduzeća kako na organizaciono-poslovnom tako i na finansijskom planu, uz povećano zalaganje svih zaposlenih ulaganjem lične energije i vremena.

Integrisani sistem upravljanja u PD RB „Kolubara” predstavljaće usklađenu radnu strukturu koja će funkcionisati u organizaciji i posmatraće se kao strateški problem koji će biti rešavan kroz pojmove kao što su: planovi, ciljevi, kontrola, permanentno obrazovanje, dokumentovanost i sledljivost. Ključni faktor za donošenje menadžerskih odluka biće informacije koje su zasnovane na potpunom definisanju problema.

Ostvarivanje planiranih ciljeva biće najveći pokazatelj kvaliteta uz neprekidno analiziranje postojećeg stanja i poboljšavanja organizacionih nivoa.

Razvojni ciljevi

Misija RB „Kolubara” je da, ispunjavajući planirane zadatke, obezbedi stalno i pouzdano snabdevanje ugljem termoelektrana, industrije i drugih korisnika, pod ekonomski i ekološki prihvatljivim uslovima.

Sada se suočavamo sa novim izazovima. Obaranje proizvodnih rekorda više nije dovoljno. Više nismo gubitaši, već kompanija koja posluje sa profitom. Otvaranje tržišta električne energije, nove tehnologije, potreba za drugačijim odnosom prema životnoj sredini, novi su izazovi za nas. Najveći zadatak „Kolubare” je da, kao deo EPS-a, povećavajući pouzdanost i efikasnost, uporedo sa smanjenjem troškova, obezbedi opstanak na otvorenom tržištu električne energije. Kako bismo to postigli, sprovodimo modernu organizacionu šemu, redukujemo troškove na svim nivoima, implementiramo ISO standarde, ulažemo u razvoj ljudskih resursa, smanjujemo uticaj na životnu sredinu, nastojimo da budemo odgovorni prema društvenoj zajednici. Otpočeli smo najveći investicioni ciklus u novijoj istoriji „Kolubare”. Budući kopovi Polje „C”, Polje „G”, Polje „E” neophodni su za postojeće, kao i buduće termokapacitete.

Investicione potrebe „Kolubare” u narednih pet godina su 150 miliona evra godišnje. To su ogromna sredstva, ali za nesmetano snabdevanje TENT-a i za otvaranje novih kopova – nemamo alternative. U sadašnjim društvenim okolnostima i sa postojećom cenom struje, sopstvenim sredstvima možemo pokriti do polovine investicionih radova. Ostatak tražimo u kreditnim linijama zajedno sa EPS-om.

Ogromni izazovi, koji se nalaze pred poslovodstvom i svim radnicima „Kolubare”, zajedno će biti prevaziđeni i u narednim godinama bićemo kompanija koja će profitabilno poslovati na tržištu, obezbedićemo siguran posao za radnike i biti oslonac razvoja i ekonomskog prosperiteta ovog kraja i cele Srbije.