U prvom prioritetu investicija Rudarskog basena „Kolubara” u 2011. godini planirano je preko 10 milijardi dinara, što bi, uz povoljne kreditne aranžmane koji se očekuju nakon završetka pregovora sa EBRD bankom, uspelo da zadovolji ovogodiшnje potrebe „Kolubare”, koje se kreću oko 130-140 miliona evra.

Vlada Republike Srbije je nedavno usvojila Plan poslovanja „Elektroprivrede Srbije”, a kako je već najavljivano, Rudarski basen „Kolubara” je ove godine značajno zastupljen u planu investicija EPS-a.

Do sada je realizacija plana investicija u „Kolubari” oko 22 procenta. Nešto manje od 50 odsto predviđenih investicija utrošeno je na rešavanje pitanja eksproprijacije, dok se ostala investiciona sredstva koriste za osnovnu rudarsku opremu i druge investicije, istaknuto je na sastanku poslovnog kolegijuma „Kolubare”, održanom 20. aprila u Lazarevcu.

Osim o investicijama, članovi poslovodstava, direktori ogranaka i sektora „Kolubare” razgovarali su i o realizaciji planova proizvodnje i  nabavki za 2011. godinu, zatim o Programu poslovanja za tekuću godinu, o poslovanju sa „Kolubara-Metalom” i planu poslovanja „Metala” za 2011. godinu, kao i o stanju bezbednosti i zdravlja na radu u rudarskom basenu.

Tokom nepuna prva četiri meseca ove godine ostvarena proizvodnja uglja na površinskim kopovima „Kolubare” je 105 odsto, a otkrivke 103 odsto.

Planom nabavke za 2011. godinu predviđeno je da se u te svrhe utroшi blizu 17 milijardi dinara. Do sada je izuzetno visok procenat realizovanih nabavki, odnosno postupaka koji su u toku. U prva tri meseca ove godine kreće se na nivou od oko 77 procenata, шto je napredak u odnosu na proшlu godinu kada je to bilo oko 25 odsto.

Program poslovanja usklađen je sa povećanjem cene električne energije od 15,1 odsto i sa povećanjem transferne cene uglja prema termoelektranama. Na osnovu tog plana očekuje se da „Kolubara” ovu godinu iz poslovnih odnosa završi pozitivno.