Kreatori planova i projekata


Projekt biroU  ogranku „Projekt” rade se prethodne studije, elaborati o rezervama mineralnih sirovina, idejna rešenja i investicioni programi, rudarski projekti, podloge za srednjoročne i dugoročne planove razvoja tehnološko-tehničkih sistema proizvodnje, prerade i transporta uglja. Obavlja se i tehnička kontrola rudarskih projekata, projektantski nadzor, konsalting i inženjering u rudarstvu, tehnički pregled rudarskih objekata. Stručnjaci „Projekta” izrađuju i projekte građevinsko-tehničke dokumentacije, elektro-mašinsko i ekonomsko projektovanje za potrebe rudarstva.

U okviru „Projekta” rade sledeći organizacioni delovi: Centar za stručne poslove i osam radnih jedinica:

1. Radna jedinica za geologiju
2. Radna jedinica za površinsku eksploataciju, transport i preradu
3. Radna jedinica za arhitektonsko projektovanje
4. Radna jedinica za građevinsko projektovanje
5. Radna jedinica za elektrotehniku
6. Radna jedinica za mašinstvo
7. Radna jedinica za ekonomske analize i projektovanje
8. Radna jedinica za tehničku obradu podataka