Asortiman za termoelektrane, industriju i široku potrošnju

U okviru  ogranka „Prerada” vrši se prerada i oplemenjivanje rovnog uglja sa površinskih kopova Polje „B” i „D”, radi dobijanja asortimana potrebnih za snabdevanje termoelektrana, široku potrošnju i industriju.
U sklopu „Prerade” rade sledeći organizacioni delovi: Centar za stručne poslove, tri pogona i Centar za ispitivanje uglja i otpadnih voda.
1. Centar za stručne poslove vrši proizvodno-tehničke i poslove unapređenja tehnologija i investicione izgradnje, ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove
2. U Suvoj separaciji usitnjava se i klasira rovni ugalj sa površinskih kopova Polja „B” i „D”, radi dobijanja asortimana uglja potrebnog za termoelektrane, široku potrošnju, industriju i Toplanu. U radu su I, II i III  faza, ukupnog kapaciteta 4000 t/h.
3. U pogonu Oplemenjivanje uglja, funkcionišu četiri radne jedinice:
– Mokra separacija gde se čisti rovni ugalj u teškoj sredini (suspenziji vode i peska) i priprema za proces sušenja. Osim pranog uglja, tokom procesa rada Mokre separcije izdvajaju se i jalovina, koja se žičarom transportuje do deponije i otpadne vode.
– Sistemom transportnih traka iz Mokre separacije doprema se ugalj u Sušaru (u okviru koje je i Klasirnica). Sušenje uglja obavlja se u cilindričnim autoklavama (čeličnim sudovima) sa zasićenom parom, pri visokom pritisku i temperaturi. Projektovani kapacitet Sušare je 855 hiljada tona. Posle procesa dosušivanja, ugalj se transportuje u bunker sušenog uglja, a odatle u Klasirnicu gde se  izdvaja po asortimanima.
– Toplana je termoenergetski objekat, kapaciteta 2x60 MW, namenjen za proizvodnju toplotne energije, koja je potrebna za odvijanje tehnološkog procesa u  proizvodinim postrojenjima, kao i za grejanje industrijskih pogona i opštine Lazarevac.  Voda koja se koristi u parnim kotlovima doprema se iz postrojenja za hemijsku pripremu vode, kapaciteta 3 x 60 m3/h. Dimni gasovi se pre ispuštanja kroz dimnjak prečišćavaju na elektrofilterskom postrojenju. Pepeo iz elektrofiltera i šljaka iz  kotla hidropneumatski se transportuju  do deponije pepela. Otpadna voda se prečišćava u posebnom postrojenju.
– U radnoj jedinici Održavanje radi se preventivno i investiciono održavanje, izrada rezervnih delova za Mokru separaciju, Sušaru i Toplanu.
4. Železnički transport prevozi ugalj od površinskih kopova do Mokre separacije. U ovom pogonu ranžiraju i dovlače vagone JP „Železnice Srbije” sa sušenim ugljem u stanicu Sušara, vagona za Termoelektrane „Nikola Tesla” u Obrenovcu na Mokroj separaciji i vagona za TE „Kolubara” u Velikim Crljenima. Ovaj pogon bavi se i tekućim održavanjem sredstava vuče, vagona, koloseka i kontaktne mreže.
5. U Centru za ispitivanje uglja i otpadnih voda radi prva akreditovana  laboatorija za ispitivanje kvaliteta uglja u Srbiji. Godišnje se u laboratoriji izvrše analize od 22 do 23 hiljade uzoraka uglja i od 2,5 do 3 hiljade uzoraka vode.