Značajni ekološki projekti

Kao rezultat svoje potrebe da, sa stanovišta vodećeg proizvođača i distributera električne energije u regionu, sagleda sve svoje težnje i obaveze u oblasti zaštite životne sredine, „Elektroprivreda Srbije” objavila je tokom 2009. godine publikaciju „Zelena knjiga”. U okviru ovog dokumenta (jedinstvenog u regionu) objedinjeni su svi ekološki projekti koji bi trebalo da budu realizovani do 2017. godine.
Publikacija je sačinjena sa idejom da se stvori petogodišnji programski okvir i obezbedi neophodna finansijska pomoć međunarodnih institucija za njegovu realizaciju, a sve u skladu sa širom strategijom, nacionalnim razvojnim prioritetima i ciljevima koji su definisani u značajnim dokumentima Vlade Republike Srbije.
„Zelena knjiga” definiše pravac kojim će se EPS, kao i RB „Kolubara” u okviru njega, kretati prema Evropskoj uniji, u smislu harmonizacije i usaglašavanja normi koje se odnose na ekologiju. Taj proces usložnjavaju obimne aktivnosti na izgradnji novih postrojenja koje se istovremeno planiraju.
Publikacija je predstavljena čelnicima najznačajnijih evropskih institucija i naišla je na odobravanje i podršku. Osim što daje precizan pregled trenutne situacije i određuje prioritetne programe aktivnosti za realizaciju srednjoročnih ciljeva, „knjiga” pruža uvid u planirane aktivnosti i omogućuje koordinaciju u raspoređivanju internih i eksternih sredstava potencijalnim donorima.
Očekuje se da uskoro bude objavljena i „Bela knjiga” koja će biti posvećena klimatskim promenama i planu adaptacije EPS-a na zahteve koji proističu iz „Kjoto protokola”.