Danas je na Zlatiboru svečano otvoreno 31. međunarodno savetovanje „Energetika 2015“ sa centralnom temom o izazovima i perspektivama srpske energetike, u prisustvu više od dvesta stručnjaka iz zemlje i inostranstva i predstavnika resornih ministarstava Vlade Republike Srbije. Tokom trodnevnog skupa biće predstavljeno više od sto stručnih radova iz oblasti energetike, održivog razvoja i zaštite životne sredine. I ovom prilikom je potvrđeno da je energetika kičma ekonomskog i opšte društvenog razvoja zemlje. U ovoj oblasti ima još mnogo izazova, pre svega u segmentu energetske efikasnosti, održivog razvoja i zaštite životne sredine, koji se moraju ubrzano rešavati kako bi se uhvatio korak sa razvijenim evropskim državama.

U okviru uvodnih obraćanja prezentacije o aktuelnostima poslovanja, problematike i strategije razvoja održali su i predstavnici privrednih društava srpske elektroprivrede, Rudarskog basena  „Kolubara“, TE-KO „Kostolac“ i TENT.

U ime RB „Kolubara“ na otvaranju je govorio Slobodan Marković, pomoćnik direktora za investicije, razvoj i unapređenje proizvodnje, koji je prisutne upoznao sa posledicama koje su prošlogodišnje poplave nanale najvećem srpskom proizvođaču uglja i dinamici sanacije i revitalizacije proizvodne opreme na najproduktivnijeg ugljenkopa „Tamnava-Zapadno polje“.

Miloš Banjac, pomoćnik Ministra rudarstva i energetike ukazao je da energetika predstavlja kičmu privrednog i ekonomskog razvoja i da u skladu sa tim resorno ministarstvo radi na donošenju odgovarajućih zakonskih rešenja.

-U toku je donošenje podzakonskih akata u okviru novog Zakona o energetici koji je usvojen u decembru prošle godine. Usvajanje nove Energetske strategije kasni. Jednim delom iz formalnih, a odustajanje od Južnog toka jedan je od ključnih razloga za to. Iz spomenutog razloga Nacrt strategije mora biti podvrgnut određenim izmenama. Ovaj dokument bi trebalo da sagleda razvoj srpske energetike do 2030. godine - rekao je Banjac.

Predsednik Saveza energetičara prof. dr Nikola Rajakovićgovoreći o izazovima i perspektivama srpske energetike ukazao je na značaj sektora energetike kao razvojne poluge za celokupni privredni razvoj Srbije, sa posebnim akcentom na oblast energetske efikasnosti i održivog razvoja.

Profesor Aleksandar Gajić, član Nadzornog odbora EPS-a najavio je da će nova sistematizacija u EPS-u zaživeti za tri meseca. On je izrazio očekivanje da će dalji koraci u postuku korporativizacije u „Elektroprivredi Srbije“ dovesti  do željenih efekata, koji su od značaja ne samo za EPS, već i za celokupnu državu. Gajić je  apelovaona stručnu javnost da se usresredi na korišćenje nove tehnologije, tehnoloških postupaka, metoda i inovacija, što može dovesti do značajnog zapošljavanja mladih ljudi, kao i do brže reindustrijalizacije Srbije.

U dvadesettrećoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je ispumpavanje sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

Predstavnici Zavoda za javno zdravlje Beograd i Instituta Jaroslav Černi održali su  prezentaciju uzorkovanih sedimenata u RB Kolubara, gde je istaknuto da su rezultati zadovoljavajući i svi parametri u granicama dozvoljenih. Navedena ispitivanja su upućena predstavnicima Svetske banke.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

Redovno se vrši monitoring sprovovođenja postupka skladištenja svih vrsta otpada sa ovlašćenim i licenciranim operatorima. Nastavljene su aktivnosti na poslovima zbrinjavanja svih vrsta otpada kao i otprema otpada sa lokacije od strane ovlašćenih opratera. Nije primećeno nijedno odstupanje u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima na lokaciji ispumpavanja.

Tokom dvadesettreće  nedelje nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

Danas je u Direkciji Rudarskog basena „Kolubara”, u Lazarevcu, održan sastanak predstavnika nemačkog „Tisen Krupa” na čelu sa Tomasom Jabsom, potpredsednikom holdinga „Tisen Krupa” za rudarstvo, predstavnika JP „Elektroprivreda Srbije” i RB „Kolubara”.

Renomirani nemački proizvođač rudarske opreme i najveći srpski proizvođač uglja godinama unazad sarađuju odlično, a cilj današnjeg sastanka, kao i prethodnih koji su održani u proteklom periodu, je unapređenje partnerske saradnje.

Na današnjem sastanku se govorilo o bageru 740L koji je za potrebe RB „Kolubara” izradio „Tisen Krup”, o dinamici realizacije montaže rotornog bagera kapaciteta 6600 koji je planiran za rad u okviru BTO (bager-traka-odlagač) sistema za proizvodnju otkrivke na kopu Polje „C“.  Izrada i montaža ovog bagera su jedan od paketa dela projekta„Zaštita i unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”. Ovaj projekat vredan je 182 miliona evra, a finansira se kreditnim sredstvima EBRD i KfW banke i sopstvenim sredstvima JP EPS.Takođe govorilo se i on potencijalima za poboljšanje i povećanje obima saradnje kada je reč o izradi rezervnih delova za rudarsku opremu.

Sastanku je u ime JP EPS prisustvovao je Slobodan Mitrović, izvršni direktor za proizvodnju uglja sa saradnicima, a RB „Kolubara” predstavaljali su direktor Milorad Grčić, zamenik direktora Mihailo Petrović i predstavnici menadžmenta privrednog društva i ogranka „Metal”.

Tokom dvadesetdruge nedelje projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.

U protekloj nedelji zabeleženo je otežano ispumpavanje zbog loših vremenskih uslova i obilnih padavina. Velike količine kiše su podigle nivo vode u eksploatacionom polju „Tamnava-Istoka”, pa je kapacitet ispumpavanja na „Zapadnom polju” morao biti usporen u tom periodu.

Završena je analiza uzoraka sedimenata sa poplavljenog kopa. Uzorke su pregledali stručnjaci Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i nisu zabeležena prekoračenja graničnih vrednosti.

Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.

U dvadesetdrugoj nedelji nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu vezano za realizaciju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje”.

U dvadesetprvoj nedelji projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nastavljeno je sa izmenjenim tehnološkim režimom. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, kao i kvalitet ispumpane vode.
Vrši se redovan eko nadzor nad šumskim gazdinstvom koje je potopljeno, a nastavljeno je i aktivno skladištenje oslobođene drvne mase u magacine koji su predviđeni za ove namene. U toku su aktivnosti na poslovima zbrinjavanja svih vrsta sa licenciranim i ovlašćenim operaterima.
Vrši se stalan monitoring sprovođenja skladištenja svih vrsta otpada sa lokacije ispumpavanja. Nije bilo nikakvih odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima.
Od strane akreditovane laboratorije „Prerade”, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari. Rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i rezultati su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja.
Redovno se vrši ažuriranje i intenzivna  kontrola aktivnosti ispumpavanja i svih dokumenata i zapisa u okviru monitoringa. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje Beograd vrše redovne kontole vode za piće.